Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blue-collar /,blu:'kɒlə[r]/  

 • Tính từ
  [thuộc] lao động chân tay
  công nhân làm việc bằng chân tay
  công đoàn thợ thuyền

  * Các từ tương tự:
  Blue-collar workers