Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (-ier; -iest)
    tầm thường, hèn mọn

    * Các từ tương tự:
    lowlying