Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ignoble /ig'nəʊbl/  

 • Tính từ
  đê tiện, hèn mạt
  an ignoble person
  người đê tiện
  an ignoble action
  hành động đê tiện

  * Các từ tương tự:
  ignobleness