Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

ignobleness /ig'noublnis/  

  • Danh từ
    sự đê tiện, sự ti tiện
    sự ô nhục, sự nhục nhã