Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có chất lượng thấp (hàng hóa)
    [thuộc] tầng lớp dưới