Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

low-born /'ləʊbɔ:n/  

  • Tính từ
    xuất thân từ tầng lớp dưới