Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    dâm dật

    * Các từ tương tự:
    lasciviously, lasciviousness