Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    dâm đãng; hiếu sắc