Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

lasciviously /lə'siviəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] dâm dật