Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

debauched /di'bɔ:t∫t/  

  • Tính từ
    trác táng

    * Các từ tương tự:
    debauchedly