Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  làm bằng sừng
  cứng như sừng; chai cứng
  horny hand
  bàn tay chai cứng
  (lóng) hứng tình

  * Các từ tương tự:
  horny-handed