Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier; -iest)
  tục tĩu
  Danh từ
  (cũ)
  chuyện tục tĩu

  * Các từ tương tự:
  bawdy-house