Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    dâm dục; dâm đãng

    * Các từ tương tự:
    lewdly, lewdness