Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [về] xác thịt, [về] nhục dục
  carnal desires
  những ham muốn nhục dục

  * Các từ tương tự:
  carnality, carnallite, carnally