Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  [thuộc] tình dục
  sexual desire
  sự ham muốn tình dục
  [thuộc] giới tính
  đặc điểm giới tính
  [thuộc] sinh sản, [thuộc] sinh dục
  sexual organs
  cơ quan sinh dục
  (sinh vật) hữu tính
  sự sinh sản hữu tính ở thực vật

  * Các từ tương tự:
  sexual intercourse, sexual selection, sexualise, sexualist, sexuality, sexualize, sexually