Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

carnality /kɑ:'næliti/  

  • Danh từ
    nhục dục, sự ham muốn nhục dục