Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

libidinous /li'bidinəs/  

  • Tính từ
    dâm dục

    * Các từ tương tự:
    libidinousness