Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

suggestive /sə'dʒestiv/  /səg'dʒestiv/

 • Tính từ
  gợi lên, làm liên tưởng
  an aroma suggestive of spring flowers
  hương vị làm liên tưởng đến những bông hoa mùa xuân
  khêu gợi, làm hứng tình
  he gave her a suggestive glanceand she blushed
  anh liếc nhìn chị một cách khêu gợi và chị đỏ mặt lên

  * Các từ tương tự:
  suggestively, suggestiveness