Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

reminiscent /remi'nisnt/  

 • Tính từ
  làm nhớ lại, gợi lại
  his style is reminiscent of Picasso
  phong cách của ông ta làm nhớ lại Picasso

  * Các từ tương tự:
  reminiscently