Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  sực mùi
  have breath redolent of garlic
  có hơi thở sực mùi tỏi
  a room redolent of roses
  gian phòng sực mùi hoa hồng
  gợi nhớ