Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • phó từ
    nhớ lại; làm nhớ lại, gợi lại
    có xu hướng hồi tưởng