Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

evocative /i'vɒkətiv/  

 • Tính từ
  gợi lên
  the taste of the cakes was evocative of my childhood
  cái vị của bánh gợi lên những kỷ niệm thời thơ ấu của tôi

  * Các từ tương tự:
  evocatively, evocativeness