Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

suggestiveness /sə'dʤestivnis/  

  • Danh từ
    tính chất gợi ý (của một câu nói)
    tính chất khêu gợi (của một bức tranh...)