Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

suggestively /sə'dʒestivli/  /səg'dʒestivli/

  • Phó từ
    [theo kiểu] gợi lên, [theo kiểu] làm liên tưởng
    [một cách] khêu gợi, [một cách] hứng tình