Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    như đất; bằng đất
    (nghĩa bóng) trần tục
    an earthy sense of humour
    óc khôi hài trần tục