Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

provocative /prə'vɒkətiv/  

 • Tính từ
  khích, khiêu khích, khích động
  a provocative remark
  một nhận xét khiêu khích
  khiêu gợi (dục tình)
  a dress with a provocative slit at the side
  áo dài với đường xẻ khêu gợi ở hông

  * Các từ tương tự:
  provocatively, provocativeness