Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    cường tráng, mạnh mẽ, đầy sức sống
    a lusty young man
    một thanh niên cường tráng