Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

salacious /sə'lei∫əs/  

  • Tính từ
    dâm ô, tục tĩu

    * Các từ tương tự:
    salaciously, salaciousness