Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

salaciously /sə'lei∫əsli/  

  • Phó từ
    [một cách] dâm ô, [một cách] tục tĩu