Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tục tĩu, thô bỉ
  a scurrilous attack
  cuộc tấn công thô bỉ

  * Các từ tương tự:
  scurrilously, scurrilousness