Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scabrous /'skeibrəs/  /skæbrəs/

  • Tính từ
    (sinh vật) sần sùi
    khiếm nhã; tục tĩu

    * Các từ tương tự:
    scabrousness