Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

aspersive /əs'pə:siv/  

  • Tính từ
    phỉ báng, vu khống; bôi xấu, bôi nhọ