Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (-fied)
    chê bai, gièm pha, nói xấu