Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

foul-mouthed /,faʊl'mauðd/  

  • Tính từ
    ăn nói thô lỗ
    ác khẩu