Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

vituperative /vi'tju:pəretiv/  /vai'tu:pəreitiv/

 • Tính từ
  chua cay, xỉ vả
  vituperative criticism
  lời chỉ trích chua cay

  * Các từ tương tự:
  vituperatively, vituperativeness