Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

castigatory /'kæstigeitəri/  

  • Tính từ
    trừng phạt, trừng trị
    khiển trách