Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

censorious /sen'sɔ:riəs/  

  • Tính từ
    thích bắt lỗi; chỉ trích nghiêm khắc

    * Các từ tương tự:
    censoriously, censoriousness