Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  làm nhức nhối; buốc
  a biting wind
  cơn gió buốt
  gay gắt

  * Các từ tương tự:
  bitingly