Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  tinh, sắc, sắc sảo
  a penetrating mind
  trí óc sắc sảo
  lanh lảnh, xé tai
  a penetrating cry
  tiếng kêu lanh lảnh

  * Các từ tương tự:
  penetratingly