Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hắc, hăng; cay (mùi vị)
  a pungent odour
  mùi hắc
  a pungent sauce
  nước xốt cay
  chua cay; cay độc (lời châm biếm…)
  pungent comments
  những lời bình luận cay độc

  * Các từ tương tự:
  pungently