Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consuming /kən'sju:miŋ/