Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  fritter something away [on something]
  phung phí (thời gian) một cách dại dột (vào những việc lặt vặt một cách vô ích)
  fritter away time
  phung phí thời gian
  Danh từ
  (thường gặp dưới dạng từ ghép)
  bánh rán nhân hoa quả, bánh rán nhân thịt
  bánh chuối rán