Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (misspent)
    tiêu phí, bỏ phí
    tuổi xuân bị bỏ phí