Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  tiêu dùng, dùng
  expend time and money on a project
  tiêu dùng thời gian và tiền bạc vào một dự án
  dùng hết
  expend all one's stores
  dùng hết tất cả đồ dự trữ

  * Các từ tương tự:
  expendability, expendable, expenditure, Expenditure approach, Expenditure tax, Expenditure-switching policies, Expenditure-variation controls