Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

expenditure /ik'spendit∫ə[r]/  

 • Danh từ
  sự tiêu dùng
  the expenditure of money on weapons
  sự tiêu dùng tiền vào vũ khí
  số tiền tiêu
  an expenditure of £500 on new furniture
  số tiền 500 bảng chi tiêu cho việc sắm đồ đạc mới

  * Các từ tương tự:
  Expenditure approach, Expenditure tax, Expenditure-switching policies, Expenditure-variation controls