Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Expenditure approach   

  • (Kinh tế) Phương pháp dựa vào chi tiêu (để tính GDP)