Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Expenditure-switching policies   

  • (Kinh tế) Các chính sách chuyển đổi chi tiêu
    Là một trong các chính sách cần thiết để loại bỏ sự không cân bằng thương mại quốc tế