Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Thuế chi tiêu
    Là loại thuế đánh vào chi tiêu của người tiêu dùng.NÓ là hình thức thay thế cho THUẾ THU NHẬP và có thể được định mức dựa trên cơ sở luỹ tiến