Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    làm vơi đi, làm cạn đi, làm giảm sút
    kho dự trữ lương thực của chúng tôi đã vơi đi nhiều
    hồ cạn cá