Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vỏ (trứng, sò, ốc…), mai (cua…)
  vỏ tàu, tường nhà
  đạn trái phá, đạn súng cối;(Mỹ) đạn
  thuyền đua
  come out of one's shell
  ra khỏi cái vỏ của mình, tỏ ra ít nhút nhát dè dặt hơn
  go (retire, withdraw) into one's shell
  rút vào vỏ của mình, tỏ ra nhút nhát dè dặt hơn
  Động từ
  (Mỹ cách viết khác shuck) bóc vỏ,lột vỏ
  shell peas
  bóc vỏ đậu
  dễ như chơi
  bắn phá, nã pháo
  bắn phá vị trí địch
  shell out something [for something]
  (khẩu ngữ)
  xì tiền ra (một cách miễn cưỡng)

  * Các từ tương tự:
  shell bean, shell game, shell-bark, shell-fire, shell-heap, shell-jacket, shell-lime, shell-mound, shell-pink